한중일통합한자 iVoca.3

오늘:
20
어제:
28
전체:
126,243

0001) de, dì

0002) yī

0003) le, liǎo

0004) shì

0005)

0006) wǒ

0007) zài

0008) yǒu

0009) rén

0010) zhè

0011) tā

0012) men

0013) lái

0014)

0015) shàng

0016)

0017)

0018) zhe, zhuó

0019) jiù

0020) nǐ

0021) shuō, shuì, yuè

0022) dào

0023) hé, hè, huó, huo

0024) zǐ

0025) yào, yāo

0026) lǐ

0027) me

0028) de, dé, děi

0029)

0030) yě

0031)

0032) huì

0033) zhǔ

0034) shí

0035) chū

0036) xià

0037) guó

0038) guò

0039) wèi, wéi

0040) hǎo, hào

0041) kàn, kān

0042) shēng

0043) kě

0044) yǐ

0045) hái, huán

0046) xué

0047) qǐ

0048) dōu, dū

0049) nián

0050) xiǎo

0051) méi, mò

0052) néng

0053) duō

0054) tiān

0055) gōng

0056) jiā

0057) bǎ, bà

0058) dòng

0059) yòng

0060) duì

0061) zhōng, zhòng

0062) zuò

0063)

0064) fā

0065) yòu

0066) tóng, tòng

0067) mín

0068) miàn

0069) xiǎng

0070) yàng

0071) chéng

0072)

0073) hòu

0074) tā

0075) tóu, tou

0076) jīng

0077) chǎn

0078) dào

0079) shí

0080) shén

0081) jìn

0082) xīn

0083) xiàn

0084) rán

0085) zhǐ

0086) zhǒng, zhòng

0087) lǎo

0088) shì

0089) cóng

0090) fēn, fèn

0091) qián

0092) xiē

0093) diǎn

0094) kāi

0095) ér

0096) hěn

0097) fāng

0098)

0099) xíng, háng

0100) cháng, zhǎng

출처 : 现代汉语频率词典(北京语言学院出版社)汉字频率表

Copyright© 2015 AhaTutor All Rights Reserved.(E-mail:takuyas@nate.com)
Designed By WebEngine.